პერსპექტივა

კომპანია პერსპექტივის დეკლარირებისთვის წარმოადგენს პოზიტიურად ფორმულირებულ რეზულტატს - შექმნას თანამედროვე აგროინდუსტრია, რომელიც დაიკავებს საკუთარ ანკლავს ქვეყნის ტერიტორიაზე, ასევე გააკათებს გარკვეულ განაცხადს, როგორც ექსპორტიორი.ეტაპები, რომელიც მიდის რეზულტატამდე:

  • დამდგარი შედეგების სამეცნიერო და მარკეტინგული ანალიზი, რაც უზრუნველყოფს ოპტიმალურ პროგნოზებს შემდგომი მუშაობისთვის.
  • ათვისებული და პერსპექტიული რესურსის (მიწის, ტექნოლოგიური, პერსონალის ნიშნით) შეფასება. ფორმირდება კულტურათა განლაგების ატლასი, გამოიკვეთება წამყვანი კულტურა, დადგინდება პარალელური წარმოებების მოცულობა და ხასიათი. ეს მონაცემი ცვლადია, დამოკიდებულია შედეგებზე და მოთხოვნებზე, რომელსაც კარნახობს ბაზარი.
  • ინდუსტრიული შემადგენლის ორგანიზება - კომპანია გეგმავს მის მიერ წარმოებული პროდუქციის გადამამუშავებელი ინდუსტრიის შექმნას. საამისოდ გამოიყენებს უკვე არსებულ გამოცდილებას, მოახდენს ტექნოლოგიის იმპორტს, გადაამზადებს პერსონალს;
  • წარმოების მენეჯმენტის სრულყოფა - მიზანი არის თვითრეგულირებადი კომპლექსური მენეჯმენტის მიღწევა, რომელიც მოიტანს ინოვაციურ პერსპექტივებს (ნარჩენების კრეატიული უტილიზების, მეცხოველეობის რიგი დარგების განვითარების, სხვადასხვა პროფილის მცირე სამრეწველო ჩანართების შექმნის მიმართულებით)
  • .